Lublin, 25 maja 2018 r.


Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, informuję, że:

 • jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AD REM NIERUCHOMOŚCI CEZARY PAPLIŃSKI z siedzibą w Lublinie, ul. Marii Curie Skłodowskiej nr 4 lokal 2, wpisany do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, REGON 43269361, NIP 834140908, jestem administratorem Pani/Pana danych osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzam w celu zawarcia i wykonywania zawartej ze mną umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub inna umowa o świadczenie usług zawarta ze mną - zwanej dalej „Umową”, a także wykonania ciążących na mnie obowiązków prawnych, jak również w celu marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.
 • W zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz w zakresie wykonania ciążących na mnie obowiązków prawnych – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. W zakresie marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi – przetwarzanie Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Przetwarzam dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, w tym przy czynnościach poprzedzających zawarcie Umowy, a następnie przekazane przez Pani/Pana przy jej wykonywaniu.
 • Informuję, że niezależnie od ustaleń zawartych w Umowie, jestem uprawniony do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w celu prawidłowego i należytego wykonania Umowy. Na dzień złożenia niniejszej informacji powierzyłem przetwarzanie Pani/Pana danych podmiotom świadczącym na moją rzecz usługi informatyczne i księgowe. Ponadto jestem zobowiązany do przekazywania Pani/Panu danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którego tworzą państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej Umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy. Ponadto, niezależnie od okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciw.
 • Informuję ponadto, że podanie mi danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy, zaś skutkiem braku tych informacji jest niemożność wykonywania Umowy.
 • Nie będę dokonywał profilowania Pani/Pana danych w rozumieniu RODO.
 • Jeżeli ma Pani/Pan uzasadnione podejrzenie, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o RODO znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.ad-rem.lublin.pl/polityka-prywatnosci


Cezary Papliński

AD REM NIERUCHOMOŚCI CEZARY PAPLIŃSKI