Najem okazjonalny

FORUM EKSPERTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI/KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Dzisiaj - zgodnie z zapowiedzią przybliżę Państwu Najem Okazjonalny. Jest to produkt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmiany KC (w końcu stycznia 2010r.). Celem tej nowelizacji było pobudzenie rynku wynajmu lokali mieszkalnych i wyeliminowanie "szarej strefy" najmu lokali. W ramach najmu okazjonalnego prywatni właściciele mieszkań (osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali) mogą zawierać umowy, które umożliwiają im eksmisję lokatorów zalegających z czynszem bez potrzeby uzyskania wyroku sądowego, co jak wiemy jest czaso- i finanso- chłonne. Zawiera się je na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściciele lokalu zapłacą niski (8,5%) podatek od przychodu pod warunkiem zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego.

Umowa najmu może zawierać: określenie stron umowy, dokładnie oznaczony czas wynajmu, przedmiot (tj.opisany jest lokal mieszkalny, jego powierzchnia, pokoje, inne pomieszczenia, itd., wraz z nr KW); najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje stan techniczny lokalu i jego wyposażenia (można sporządzić osobny protokół zdawczo-odbiorczy); określenie dnia wydania lokalu i kluczy, określenie warunków płatności czynszu i kosztów eksploatacyjnych, ewentualnie warunki podwyższenia czynszu, płatności i zwrotu kaucji (kaucja nie może przekraczać 6krotności miesięcznego czynszu za dany lokal z dnia zawarcia umowy najmu); umowa wyszczególnia zobowiązania stron, czynności podjęte w razie awarii lub awarii zagrażającej powstaniem szkody; warunki wypowiedzenia stosunku prawnego i postępowanie w razie sporu. Wynajmujący zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Wynajmującego, w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu

Do umowy załącza się

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu Wynajmującego sporządzonym na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem Wynajmującego;
  • wskazanie przez Najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  • oświadczenie właściciela lokalu do którego Najemca i osoby z nim zamieszkujące będą mogły się przenieść w razie ustania stosunku najmu wynikającego z niniejszej umowy, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu - na żądanie Wynajmującego podpis pod oświadczeniem powinien być poświadczony przez notariusza.
Wynajęcie mieszkania na podstawie umowy o najem okazjonalny lepiej zabezpiecza interesy wynajmującego niż dotychczas. Pomoc w sformułowaniu i wypełnieniu oraz zawarciu umowy najmu okazjonalnego uzyskać Państwo mogą w dobrych Biurach Nieruchomości.

Katarzyna Paplińska/AD REM NIERUCHOMOŚCI