POLITYKA PRYWATNOŚCI
w AD REM NIERUCHOMOŚCI CEZARY PAPLIŃSKI

przedsiębiorstwie prowadzonym przez Cezarego Paplińskiego
Lublin, maj 2018 r.

Definicje

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO obowiązuje w państwach członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.mieniu Kodeksu Cywilnego

Słowniczek pojęć:

„Administrator danych” – Cezary Papliński – jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AD REM NIERUCHOMOŚCI CEZARY PAPLIŃSKI z siedzibą w Lublinie, ul. Marii Curie Skłodowskiej nr 4 lokal 2; to mnie powierzacie Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych.

„Dane osobowe” – to informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować tożsamość osoby fizycznej.

„Klauzula informacyjna”– przygotowany przeze mnie wykaz informacji wymaganych podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zamieszony na mojej stronie internetowej www.ad-rem.lublin.pl

„Podmiot przetwarzający” – osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych.

„Profilowanie” – to sposób zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, który wykorzystuje dane osobowe do oceny tego, czy klient posiada pewne cechy.

„Przetwarzanie danych osobowych” – to działania dotyczące danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

„Umowa” – umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub inna umowa świadczenia usług, którą Pani/Pan zawarliście ze mną

Podstawowe zasady dotyczące przetwarzania RODO

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruję się przetwarzając dane osobowe.

Dane osobowe muszą być:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 (RODO) za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 (RODO), z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Jestem odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych zasad i muszę być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”).

Zakres przetwarzanych danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

Co do zasady przetwarzam takie dane, jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. płeć, numer PESEL, adres zamieszkania, korespondencyjny, email, telefon domowy/ komórkowy,
 3. numer i seria dowodu osobistego/paszportu, data wydania dokumentu, data ważności dokumentu,w przypadków osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy są stronami umów zawartych ze mną, dodatkowo:
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. numer REGON,oraz
 6. inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi.

Z uwagi na specyfikę działalności, jeżeli będzie to niezbędne do wykonywania Umowy, może się zdarzyć, że zostanie Pani/Pana poproszona o podanie danych innych osób, których dotyczy wykonanie Umowy, np. współwłaściciela nieruchomości.

Dane osobowe mogę przetwarzać, gdy:

 1. wykonuję Umowę zawartą z Państwem (np. kontaktuję się w celu: uzyskania od Pani/Pana decyzji co do wykonania Umowy, przekazania informacji, rozliczenia umowy, ustalenia i zapłaty wynagrodzenia, rozpatrzenia reklamacji), w tym, gdy kontaktuje się z Państwa pełnomocnikami lub jego reprezentantami;
 2. realizuję obowiązek prawny, np. Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. wymaga tego mój prawnie uzasadniony interes, czyli w sytuacjach, gdy: – prowadzę marketing bezpośredni; – ustalam oraz dochodzę roszczeń lub bronię się przed nimi; – archiwizuję dane;
 4. wyraziła Pani/Pan zgodę na podstawie, której przetwarzam dane, gdyby prowadzę marketing produktów lub usług innych podmiotów innych (marketing moich usług nie wymaga zgody);

Za zgodą osoby, której dane dotyczą przetwarzam informację o niepełnosprawności, np. po to być wykonywać usługę dla klientów z niepełnosprawnościami (np. niesłyszących, niewidomych).

Informuję, że każdemu Podmiotowi przetwarzającemu udzieliłem stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w moim imieniu.

Źródło danych osobowych

Co do zasady przetwarzam dane, które otrzymałem od Pani/Pana, przy podpisywaniu umowy. Mogę również wykorzystywać dane, które przekazali mi inni administratorzy lub które pozyskaliśmy z ogólnie dostępnych baz danych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Profilowanie danych

O profilowaniu danych w rozumieniu RODO mowa jest, gdy wykorzystywane są algorytmy czy modele matematyczne, by ocenić profil osobowy klienta.

Nie przewiduję takiego profilowania danych w rozumieniu RODO, tj. automatycznego przetwarzania danych osobowych. Zastrzegam jednak, że w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, mogę skierować np. propozycję świadczenia swoich usług określonej wybranej grupie osób, które wybiorę według samodzielnie ustalonych kryteriów.

Moje obowiązki informacyjne

Jeśli dane osobowe dotyczące Pani/Pana uzyskuję od Pani/Panu bezpośrednio przy podpisywaniu ze mną umowy, Informację o pozyskanych danych, przekazuję Pani/Panu od razu przy podpisywaniu umowy.

Klauzula informacyjna znajduje się również na mojej stronie internetowej.

Gdy dane pochodzą z innego źródła, informacje przekazuję osobie, której dane dotyczą w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od pozyskania danych, najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą (jeżeli wykorzystuj dane w komunikacji z tą osobą); chyba że udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

Informacje te są przekazywane w klauzulach informacyjnych – w dokumentach przeznaczonych dla osoby, której dane dotyczą; osobiście bądź telefonicznie, w trakcie rozmowy ze mną lub moim przedstawicielem; elektronicznie, w tym poprzez umieszczenie tej informacji na mojej stronie internetowej.

Wykaz praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO),
 2. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) przysługujące w określonych w RODO przypadkach
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO).
 5. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach Umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy;
 6. prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
  Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania został podany w Klauzuli informacyjnej.

Co do zasady, dane przetwarzam przez czas niezbędny do wykonania Umowy oraz w zakresie wykonania ciążących na mnie obowiązków prawnych.

Stosuję zasadę ograniczonego w czasie przechowywania danych osobowych. Okres przetwarzania kończy się, gdy zgodnie z przepisami nie będę mógł dłużej przetwarzać Pani/ Pana danych osobowych, w szczególności, gdy nie upłynął termin przedawnienia ewentualnych roszczeń lub gdy upłynęły terminy, które wynikają z przepisów prawa (tj.: ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa lub inne przepisy podatkowe, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

Przekazywanie danych osobom trzecim

Informuję, że niezależnie od ustaleń zawartych w Umowie, jestem uprawniony do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w celu prawidłowego i należytego wykonania Umowy; na dzień dzisiejszy powierzyłem przetwarzanie Pani/Pana danych podmiotom świadczącym na moją rzecz usługi informatyczne i księgowe; ponadto jestem zobowiązany do przekazywania Pani/Panu danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

Ujawnienie Pani/Pana danych osobowych Podmiotowi przetwarzającego nie stanowi przekazania danych osobom trzecim.

Przekazywanie danych za granicę

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którego tworzą państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Postępowanie przy naruszenie przepisów ochrony danych osobowych

Jeżeli ma Pani/Pan uzasadnione podejrzenie, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przydatne dokumenty i informacje

strona Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO): https://giodo.gov.pl/ 

tekst RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Dane kontaktowe ze mną:

Adres mailowy: cezary.paplinski@ad-rem.lublin.pl
Telefon: +48 609373373
Adres biura: ul. Marii Curie Skłodowskiej nr 4 lokal 2 20-029 Lublin

Zastrzegam możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Cezary Papliński
AD REM NIERUCHOMOŚCI CEZARY PAPLIŃSKI

Nieruchomości prezentowane na naszych stronach oraz ich opisy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego