O zawodzie Pośrednika w obrocie nieruchomościami

FORUM EKSPERTÓW RYNKU NIERUCHOMOSCI

PLANUJESZ SKORZYSTAĆ Z USŁUG BIURA NIERUCHOMOŚCI? KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

Jeśli pragną Państwo zbyć działkę, mieszkanie, dom lub przeciwnie - kupić - i to w szybkim terminie, skutecznie doprowadzając do transakcji często swoje kroki kierujecie do jakiegoś biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Mam nadzieję, iż poniższe wskazówki pomogą w wyborze dobrego biura, nie -"jakiegoś", nie- przypadkowego. W tym celu przybliżę Państwu co na temat tego zawodu mówi Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami, bowiem nie każdy może prowadzić działalność w tym zakresie. Art.179 w/w Ustawy stwierdza, iż Pośrednikiem jest osoba posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy (tj. posiada zdolność do czynności prawnych, nie była karana, posiada wyższe wykształcenie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa i odbyła praktykę zawodową, przeszła proces weryfikacyjny i uzyskała wpis do centralnego rejestru pośredników nabywając prawo do wykonywania zawodu oraz używania tytułu "pośrednik w obrocie nieruchomościami'). Art. 181 Ustawy obliguje Pośredników do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (w postaci szkoleń), wykonywania swojej pracy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej, ochrony interesu swoich klientów. Pośrednik podlega też obowiązkowemu ubezpieczeniu oc.

Powierzając swoją sprawę Pośrednikowi mają więc Państwo przed sobą osobę z tytułem zawodowym podlegającym ochronie prawnej, jednocześnie osobę kompetentną, wykształconą, posiadającą wiedzę o charakterze teoretycznym i praktyczną - w zależności od czasu działalności na rynku nieruchomości.

Jakie prace powinien, a jakie może wykonać Pośrednik? To zagadnienie również reguluje w/w Ustawa w Art. 180 określając, że pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów nabycia, zbycia, najmu, dzierżawy -różnego rodzaju praw do nieruchomości (tj. np. zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do nieruchomości lokalowej, prawa własności do działki budowlanej, itd.). Czynności te wykonuje Pośrednik osobiście lub nadzorując prace innych osób (zwanych potocznie agentami lub doradcami ds. nieruchomości).

Obejmują działania dotyczące przyjęcia oferty, tj. wykonanie opisu, fotografii nieruchomości, umieszczenie oferty w bazie danych, na swojej stronie internetowej i w różnych nośnikach promocji i reklamy. Pośrednik ma prawo wglądu oraz pobierania odpowiednich odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych w: księgach wieczystych, katastrze nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tabelach i mapach taksacyjnych, planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w ewidencji ludności, w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, lokalu, w rejestrach osób określonych w art.180, ust.1p.2 oraz prawa odrębnej własności lokalu. Ponadto często Pośrednicy podejmują się mediacji między stronami; pomocy i współdziałania w przygotowaniu transakcji. Uczestniczą podczas zawarcia umowy przeniesienia prawa własności w Kancelarii Notarialnej i są wyczuleni na poprawność zapisów aktu notarialnego co jest ważne, bowiem obie strony transakcji najczęściej są pod wpływem wielkich emocji, jakie towarzyszą ważnym decyzjom majątkowym.

Oczywiście nie każda oferta, którą zajmują się biura pośrednictwa, podlega wyżej wymienionym czynnościom, dokładnie ich zakres powinna określać umowa pośrednictwa. O umowach więcej przeczytają Państwo w następnym odcinku już za tydzień.

KATARZYNA PAPLIŃSKA, AD REM NIERUCHOMOŚCI